ZDUS

ZDUS – Zveza društev upokojencev SI je nevladna (NVO) in neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1946, organizirana kot krovna organizacija 503 lokalnih društev upokojencev in klubov, ki vključuje 233.000 članov v vsej Sloveniji (11 % slovenskega prebivalstva).
Glavna naloga ZDUS-a je krepitev aktivnega in ustvarjalnega življenja starejših, zavzemanje za družbeno priznanje njihovega potenciala, specifičnih znanj in izkušenj. ZDUS je aktiven v promociji zdravja, organizira rekreacijske, kulturne, popotniške in aktivnosti s področja turizma, izvaja zagovorništvo za potrebe starejših na vseh ravneh, podpira medgeneracijsko solidarnost, samopomočne aktivnosti med starejšimi, aktivno staranje in vseživljenjsko učenje ter podpira čim daljše samostojno življenje doma.
ZDUS je kot organizacija končnih uporabnikov partner v različnih projektih, ki jih financira EU, saj ima dobro razvito mrežo, dostop do starejših ljudi, tudi tistih, ki še živijo doma.

 

ZDUS je izpeljal več aktivnosti, povezanih z vseživljenjskim učenjem, aktivnim staranjem, medgeneracijskim sodelovanjem. Ponuja znanje in sodelovanje na naslednjih področjih: ocena potreb starejših, lobiranje, vplivanje na odločevalce in oblikovalce politik, izvajanje anket in fokusnih skupin, pilotno testiranje metodologij, diseminacija in izraba projektnih rezultatov, evalvacija, organizacija seminarjev, konferenc in drugih prireditev itd. Zveza je članica različnih mednarodnih vodilnih organizacij: EURAG – Evropska federacija za starejše ljudi, Paltforma AGE Europe – Evropska mreža organizacij in oseb, starih 50+ in Eurocarers. ZDUS v projektne aktivnosti vključuje svoje člane: upokojene strokovnjake z različnih področij (družbene vede, informacijske in komunikacijske tehnologije, demografija, izobraževanje itd.), ki s pomočjo pridobljenega potenciala, znanja in izkušenj nadaljujejo s svojim strokovnim delom.

 

Zveza ima 8 redno zaposlenih za polni delovni čas ter 3, ki so vključeni v določene projekte ali aktivnosti, za polovični delovni čas. 50 upokojenih prostovoljcev je članov različnih komisij, upravnega odbora in drugih teles ZDUS.