Nekaj odlomkov iz priročnika DiscOver55

Nekaj odlomkov iz priročnika DiscOver55

Spoznanja in priporočila za pripravo turističnih produktov za starejše

Pričujočo publikacijo so pripravili avstrijski projektni partnerji iz Gradca GEFAS Štajerska. To je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1991, ki ozavešča, informira in spodbuja aktivno staranje ter kakovosten način življenja v poznih letih.  GEFAS sledi potrebam in željam starejših ter spodbuja različne iniciative in projekte s področij vseživljenjskega učenja, aktivnega državljanstva, enakopravnosti spolov, športa in zdravja, medgeneracijskih odnosov in drugih področij, ki vplivajo na kakovost življenja starejših.

Ugotovitve

Splošni podatki o udeležencih – testirancih

Povprečna starost udeležencev je bila 68,2 leti. V primerjavi s podatki iz evropske študije je bila to relativno starejša skupina. V projektu ESCAPE[1], kjer je sodelovalo kar 900 starejših, je bila starost večine udeležencev od 55 do 65 let.  Pri določanju kriterija o starosti udeležencev pilotnega testiranja smo upoštevali dejstvo, da po 70. letu starosti postajajo potovanja za vse več  starejših zahtevnejši ‘zalogaj’, kar bi moralo ponudnikom turističnih storitev predstavljati zanimiv izziv za zadovoljevanje potreb ciljne skupine starejših.

Udeleženci so bili vajeni potovanj v tujino, saj jih le 6 od 56 ni potovalo v tujino vsako leto, povprečno število potovanj v tujino v zadnjih treh letih pa je bilo 5, celo 6.

Preference in prioritete starejših turistov

Udeleženci so se večinoma ocenili za komunikativne, povedali so, da jih še posebej zanimajo narava in zgodovinske znamenitosti in da so odprti za nova spoznanja. Zato ne preseneča, da je zanje najbolj pomemben kriterij za izbor potovanja priložnost, da izvedo kaj novega o obiskani deželi, njenih prebivalcih in običajih. Zelo močna so njihova pričakovanja, da jim bodo potovanja odprla nova obzorja. Med različnimi aktivnostmi so kot še posebej zanimive označili izobraževalna potovanja, oglede mest in kulturnih zanimivosti ter obisk podeželja in naravnih znamenitosti. V spremljevalnem programu so bili najbolj navdušeni nad obiski muzejev. V skladu z že izraženo željo po druženju so med aktivnostmi še posebej omenili petje in ples pa tudi komunikacijo v tujih jezikih.

Pri obravnavi posebnih potreb seniorjev smo opazili, da želja po posebej za seniorje prilagojenem potovanju ni bila močno izražena. Tudi odgovori na vprašanja glede fleksibilnosti načrtovanja, pomembnosti zdravniške oskrbe na obiskani destinaciji in potrebe za pomoč pri prtljagi kažejo, da so testirane osebe precej samozavestne in samozadostne. Je pa zanje pomembno, da je prihod (logistika, sprejem v hotelu) dobro organiziran in da je v program umeščenih dovolj odmorov.

 

[1] ESCAPE – European Senior Citizens’ Actions to Promote Exchange in tourism, http://www.escape2europe.eu/sites/default/files/ESCAPE_Deliv6_ReportNeedsInterests.pdf, (2017-04-10)