Otteita DiscOver55-tuotekäsikirjasta

Otteita DiscOver55-tuotekäsikirjasta

Hankkeesta opittua ja suosituksia seniorimatkailutuotteen kehittelyyn

Tämän käsikirjan tekemistä valvoi hankkeeseen osallistunut itävaltalainen GEFAS STEIERMARK -järjestö.
GEFAS on vuonna 1991 perustettu tuottoa tavoittelematon järjestö, jonka päämääränä on luoda tietoisuutta aktiivisesta ikääntymisestä seniorien elämänlaadun parantamiseksi. Järjestö tukee monenlaisia yhteisöllisiä hankkeita mm. elinikäiseen oppimiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon, liikuntaan sekä terveyteen ja sukupolvien väliseen kommunikaatioon liittyen. GEFAS ajaa seniorien asiaa mm. politiikan alalla yhteistyössä sekä järjestöjen että kohderyhmiensä kanssa.

Tulokset

Yleistietoa koematkailijoista

Osallistujien keskimääräinen ikä oli 68,2 vuotta. Tämä on melko korkea ikä verrattuna muihin EU:n rahoittamiin tutkimuksiin. 900 seniorin ESCAPE-kyselytutkimuksessa[1] suurin osa osallistujista oli 55-65-vuotiaita. Koematkalle osallistuneiden ikäjakauma on tarkoitustaan varten erinomainen, sillä matkailun haastavuus alkaa keskimäärin nousta seitsemännenkymmenennen ikävuoden paikkeilla. Matkailupakettien tarjoajien on tärkeä tuntea tämän kohderyhmän tarpeet.

Koeryhmän jäsenet olivat tottuneita ulkomaanmatkailijoita. Viidestäkymmenestäkuudesta osallistujasta vain kuusi ilmoitti matkustavansa harvemmin kuin kerran vuodessa ja keskimäärin osallistujat olivat käyneet viimeisten kolmen vuoden aikana ulkomailla 5,6 kertaa.

Koematkailijoiden asenteet ja odotukset

Pilottitestiin osallistuvat seniorit arvioivat itsensä sosiaalisiksi ja luonnosta ja historiallisista nähtävyyksistä kiinnostuneiksi. Lisäksi he olivat kiinnostuneita uuden oppimisesta, ja näiden mieltymysten mukaisesti he arvioivat matkailuvalinnoissaan tärkeimmäksi kriteeriksi mahdollisuuden tutustua eri maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin. Testaajat odottivat matkalta eniten uusia ja avartavia kokemuksia. Sen lisäksi he olivat kiinnostuneita nähtävyyksistä, tietopainotteisista kohteista kuten museoista, sekä luonnosta ja maaseutumaisemista. Yksittäisistä kohteista seniorit arvioivat museot kiinnostavimmiksi. Kuten testaajien sosiaalisesta luonteesta voi olettaa, he arvostivat laulu- ja tanssiaktiviteetteja ja pitivät kommunikaatiota eri kielillä hyvin tärkeänä.

Huomionarvoista alkukyselyn tuloksissa on myös se, että harvat vastaajista pitävät erityisesti senioreille räätälöityä matkaa tärkeänä. Koematkailijat antoivat itsevarmoja vastauksia suunnitelmien joustavuuteen, terveydenhoidon tärkeyteen ja matkatavaroiden kuljetusapuun liittyviin kysymyksiin. He pitävät kuitenkin selkeitä matkailujärjestelyjä sekä riittäviä taukoja ohjelmassa tärkeinä.

Tuotekäsikirja on ladattavissa viidellä kielellä ilmaiseksi DiscOver55-hankkeen verkkosivulta www.discover55.eu

[1] ESCAPE – European Senior Citizens’ Actions to Promote Exchange in tourism, http://www.escape2europe.eu/sites/default/files/ESCAPE_Deliv6_ReportNeedsInterests.pdf, (10.4.2017)